Son Yazılar

C# Access Veri Ekleme Komutu

C# Access Veri Ekleme Komutu


Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile Access te veri ekleme komutunu anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene veri kayıt sırasını gireceğimiz sırayı belirleyen bir Combobox ekleyelim. Combobox seçimine göre Access tablosuna ekleyeceğimiz verileri Textbox yazarak veri ekleyeceğiz.Daha sonra ekleyeceğimiz Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütunu ekleyeceğimiz için 3 tane Textbox ekleyeceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan bir buton ekleyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra Access te bir tablo oluşturup Sıra_No adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.

C# Access Veri Ekleme Tablo Tasarımı
C# Access Veri Ekleme Tablo
C# Access Veri Ekleme Form


C# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.OleDb;
namespace Acsess_Uygulamalar
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);
        OleDbConnection mdbBaglantisi = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\.....\Documents\Access_uygulamalar.mdb");
        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }
        private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (mdbBaglantisi.State == ConnectionState.Closed)
            {
                mdbBaglantisi.Open();
                OleDbCommand veriekle = new OleDbCommand("insert into Access_uygulamalar (Sıra_No, Ad, Soyad, Parola) values (@Sıra_No,@Ad,@Soyad,@Parola)", mdbBaglantisi);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Sıra_No", cmboxSıraNo.Text);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Ad", txtAd.Text);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Soyad", txtSoyad.Text);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Parola", txtParola.Text);
                veriekle.ExecuteNonQuery();
                mdbBaglantisi.Close();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Veri Ekleme Başarısız !");
            }
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski