Son Yazılar

C# Access Update Komutu

C# Access Update Komutu


Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile Access te veri güncelleme komutunu anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene Verileri güncelleyeceğimiz sırayı belirleyen bir Combobox ekleyelim. Combobox seçimine göre Access tablosundaki güncelleyeceğimiz veriler Textbox lara aktarılacak.Daha sonra güncelleyeceğimiz Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütunu güncelleyeceğimiz için 3 tane Textbox ekleyeceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan bir buton ekleyelim. Bunları yaptıktan sonra Access te bir tablo oluşturup Sıra_No adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.C# Access Update Tablo Tasarımı
C# Access Update Tablo
C# Access Update FormC# Uygulama Kodu
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.OleDb;
namespace Acsess_Uygulamalar
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);
        OleDbConnection mdbBaglantisi = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\.....\Documents\Access_uygulamalar.mdb");
        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }
        private void btnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            mdbBaglantisi.Open();
            OleDbDataAdapter mdbadaptör = new OleDbDataAdapter("select count(*) from Access_uygulamalar where Sıra_No = " + cmboxSıraNo.Text + "", mdbBaglantisi);
            DataTable dtablo = new DataTable();
            mdbadaptör.Fill(dtablo);
                OleDbCommand mdbadaptörG = new OleDbCommand("update Access_uygulamalar set Ad = '" + txtAd.Text.ToString() + "' ,Soyad ='" + txtSoyad.Text.ToString() + "',Parola ='" + txtParola.Text.ToString() + "' where Sıra_No =" + cmboxSıraNo.Text + "", mdbBaglantisi);
                mdbadaptörG.ExecuteNonQuery();
            mdbBaglantisi.Close();
        }
        private void cmboxSıraNo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            mdbBaglantisi.Open();
            OleDbCommand verioku = new OleDbCommand("select * from Access_uygulamalar where Sıra_No = " + cmboxSıraNo.Text.ToString() + "", mdbBaglantisi);
            verioku.ExecuteNonQuery();
            OleDbDataReader oku;
            oku = verioku.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                txtAd.Text = oku["Ad"].ToString();
                txtSoyad.Text = oku["Soyad"].ToString();
                txtParola.Text = oku["Parola"].ToString();
            }
            oku.Close();
            mdbBaglantisi.Close();
        }
        private void cmboxSıraNo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmboxSıraNo.Items.Clear();
            mdbBaglantisi.Open();
            OleDbCommand verioku = new OleDbCommand("select * from Access_uygulamalar ", mdbBaglantisi);
            OleDbDataReader getir;
            getir = verioku.ExecuteReader();
            while (getir.Read())
            {
                cmboxSıraNo.Items.Add(getir["Sıra_No"].ToString());
            }
            getir.Close();
            mdbBaglantisi.Close();
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski