Son Yazılar

C# Access Delete Komutu

C# Access Delete Komutu


Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile Access te veri silme komutunu anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene Verileri sileceğimiz sırayı belirleyen bir Combobox ekleyelim. Combobox seçimine göre Access tablosundaki sileceğimiz veriler Textbox lara aktarılacak. Daha sonra sileceğimiz Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütun verisini sileceğimiz için 3 tane Textbox ekleyeceğiz, bir de Sıra_No Combobox un içindeki veriyi yani Access kaydını sileceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan bir buton ekleyelim. Bunları yaptıktan sonra Access te bir tablo oluşturup Sıra_No adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.
C# Access Delete Tablo Tasarımı

C# Access Delete Tablo
C# Access Delete Form


C# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.OleDb;

namespace Acsess_Uygulamalar
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);

        OleDbConnection mdbBaglantisi = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\.....\Documents\Access_uygulamalar.mdb");

        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }

        private void cmboxSıraNo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            mdbBaglantisi.Open();
            OleDbCommand verioku = new OleDbCommand("select * from Access_uygulamalar where Sıra_No = " + cmboxSıraNo.Text.ToString() + "", mdbBaglantisi);
            verioku.ExecuteNonQuery();
            OleDbDataReader oku;
            oku = verioku.ExecuteReader();

            while (oku.Read())
            {

                txtAd.Text = oku["Ad"].ToString();
                txtSoyad.Text = oku["Soyad"].ToString();
                txtParola.Text = oku["Parola"].ToString();

            }
            oku.Close();
            mdbBaglantisi.Close();
        }

        private void cmboxSıraNo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmboxSıraNo.Items.Clear();
            mdbBaglantisi.Open();
            OleDbCommand verioku = new OleDbCommand("select * from Access_uygulamalar ", mdbBaglantisi);
            OleDbDataReader getir;
            getir = verioku.ExecuteReader();

            while (getir.Read())
            {
                cmboxSıraNo.Items.Add(getir["Sıra_No"].ToString());
            }
            getir.Close();
            mdbBaglantisi.Close();
        }

        private void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            mdbBaglantisi.Open();
            OleDbCommand verisil = new OleDbCommand("delete from Access_uygulamalar where Sıra_No = " + cmboxSıraNo.Text + "", mdbBaglantisi);
            verisil.ExecuteNonQuery();
            mdbBaglantisi.Close();
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski