Son Yazılar

C# Sql Veri Ekleme Komutu

C# Sql Veri Ekle Komutu
 

Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile SQL Server da veri ekleme komutuna anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene veri kayıt sırasını gireceğimiz sırayı belirleyen bir Combobox ekleyelim. Combobox seçimine göre SQL tablosuna ekleyeceğimiz verileri Textbox yazarak veri ekleyeceğiz.Daha sonra ekleyeceğimiz Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütunu ekleyeceğimiz için 3 tane Textbox ekleyeceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan bir buton ekleyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra SQL server da bir tablo oluşturup SıraNo adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.C# SQL Veri Ekle Tablo Tasarımı
C# SQL Veri Ekle Tablo
C# SQL Veri Ekle Form


C# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.SqlClient;
namespace SqlKodlarıUpdate
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        SqlConnection sqlBaglantisi = new SqlConnection(@"Data Source=…....\sqlexpress;Initial Catalog=C Sql Update;Integrated Security=True");
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);
        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }
        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
        private void btnKüçült_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
        }
        private void btnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (sqlBaglantisi.State == ConnectionState.Closed)
            {
                sqlBaglantisi.Open();
                SqlCommand veriekle = new SqlCommand("insert into C_Sql_Update (SıraNo,Ad,Soyad,Parola) values (@SıraNo,@Ad,@Soyad,@Parola)", sqlBaglantisi);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@SıraNo", cmBoxSıra.Text);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Ad", txtAd.Text);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Soyad", txtSoyad.Text);
                veriekle.Parameters.AddWithValue("@Parola", txtParola.Text);
                veriekle.ExecuteNonQuery();
                sqlBaglantisi.Close();
                this.Hide();
                new Form1().Show();
            }
            
            else
            {
                MessageBox.Show("Veri Ekleme Başarısız !");
            }
        }
        private void cmBoxSıra_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmBoxSıra.Items.Clear();
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            SqlDataReader getir;
            getir = verioku.ExecuteReader();
            while (getir.Read())
            {
                cmBoxSıra.Items.Add(getir["SıraNo"].ToString());
            }
            getir.Close();
            sqlBaglantisi.Close();
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

أحدث أقدم