Son Yazılar

C# Sql Update Komutu

C# Sql Update Komutu
    

Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile SQL Server da veri güncelleme komutuna anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene Verileri güncelleyeceğimiz sırayı belirleyen bir Combobox ekleyelim. Combobox seçimine göre SQL tablosundaki güncelleyeceğimiz veriler Textbox lara aktarılacak.Daha sonra güncelleyeceğimiz Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütunu güncelleyeceğimiz için 3 tane Textbox ekleyeceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan bir buton ekleyelim. Bunları yaptıktan sonra SQL server da bir tablo oluşturup SıraNo adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.C# SQL Update Tablo Tasarımı
C# SQL Update Tablo
C# SQL Update FormC# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.SqlClient;

namespace SqlKodlarıUpdate
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        SqlConnection sqlBaglantisi = new SqlConnection(@"Data Source=…….\sqlexpress;Initial Catalog=C Sql Update;Integrated Security=True");
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);

        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }

        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void btnKüçült_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
        }

        private void btnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlDataAdapter sqladaptör = new SqlDataAdapter("select count(*) from C_Sql_Update where SıraNo = '" + cmBoxSıra.Text + "'", sqlBaglantisi);
            DataTable dtablo = new DataTable();
            sqladaptör.Fill(dtablo);
           
            if (dtablo.Rows[0][0].ToString() == "1")
            {
                SqlCommand sqladaptörG = new SqlCommand("update C_Sql_Update set Ad = '" + txtAd.Text.ToString() + "' ,Soyad ='" + txtSoyad.Text.ToString() +"',Parola ='" + txtParola.Text.ToString() + "' where SıraNo ='" + cmBoxSıra.Text +"'", sqlBaglantisi);
                sqladaptörG.ExecuteNonQuery();

                this.Hide();
                new Form1().Show();
            }
            else
            {
              
            }
            sqlBaglantisi.Close();
        }

        private void cmBoxSıra_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update where SıraNo = '" + cmBoxSıra.Text.ToString() + "'", sqlBaglantisi);
            verioku.ExecuteNonQuery();
            SqlDataReader oku;
            oku = verioku.ExecuteReader();

            while (oku.Read())
            {

                txtAd.Text = oku["Ad"].ToString();
                txtSoyad.Text = oku["Soyad"].ToString();
                txtParola.Text = oku["Parola"].ToString();

            }
            oku.Close();
            sqlBaglantisi.Close();

        }
        private void cmBoxSıra_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmBoxSıra.Items.Clear();
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            SqlDataReader getir;
            getir = verioku.ExecuteReader();
            while (getir.Read())
            {
                cmBoxSıra.Items.Add(getir["SıraNo"].ToString());
            }
            getir.Close();
            sqlBaglantisi.Close();
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski