Son Yazılar

C# Sql Datagridview Güncelleme Komutu

C# Sql Datagridview Güncelleme Komutu
 


Visual Studio 2017 ile C Sharp ta Kullanıcı Formu ile SQL Server da veri Güncelleme komutunu Datagridview üzerinden anlatacağız.  Visual Studio da bir C# formu oluşturup içene Verileri işlem yapacağımız sırayı belirleyen bir Combobox ve hem işlem yapacağımız ve hem de verileri görüntüleyeceğimiz bir Datagridview ekleyelim. Combobox seçimine göre SQL tablosundaki yapacağımız işleme göre veriler Textbox lara aktarılacak ve Datagridview de ise veriler hem form açıldığında hem de butonlarla bir işlem yapıldığında güncel veriler olarak aktarılacak.Daha sonra Sql Tablo Sütun sayısı kadar Textbox ekleyelim. Biz Ad, Soyad ve Parola şeklinde üç sütunu da işlem yapacağımız için 3 tane Textbox ekleyeceğiz ve tüm bu işlemleri gerçekleştirecek olan butonları ekleyelim. Datagridview de ise sadece verileri görüntüleyeceğiz. Bunları yaptıktan sonra SQL server da bir tablo oluşturup SıraNo adındaki sütunu Primary Key olarak belirleyelim. Form alanında iken komut butonuna çift tıklayarak açılan ekran da aşağıdaki kodları form kod alanına yazalım.C# Sql Datagridview Güncelleme Tablo Tasarımı
C# Sql Datagridview Güncelle Tablo
C# Sql Datagridview Güncelleme FormC# Uygulama Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.SqlClient;

namespace SqlKodlarıUpdate
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Yenile()
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlDataAdapter tdGrvAdpter = new SqlDataAdapter("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            DataSet dtGrv = new DataSet();
            tdGrvAdpter.Fill(dtGrv);
            dtGridView.DataSource = dtGrv.Tables[0];
            sqlBaglantisi.Close();

            cmBoxSıra.Text = "";
            txtAd.Text = "";
            txtSoyad.Text = "";
            txtParola.Text = "";

        }

        SqlConnection sqlBaglantisi = new SqlConnection(@"Data Source=…….\sqlexpress;Initial Catalog=C Sql Update;Integrated Security=True");


        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
        private extern static void ReleaseCapture();
        [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
        private extern static void SendMessage(System.IntPtr hwnd, int wmsg, int wparam, int lparam);

        private void pnlKontrol_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ReleaseCapture();
            SendMessage(this.Handle, 0x112, 0xf012, 0);
        }

        private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        private void btnKüçült_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
        }

        private void btnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlDataAdapter sqladaptör = new SqlDataAdapter("select count(*) from C_Sql_Update where SıraNo = '" + cmBoxSıra.Text + "'", sqlBaglantisi);
            DataTable dtablo = new DataTable();
            sqladaptör.Fill(dtablo);
           
            if (dtablo.Rows[0][0].ToString() == "1")
            {
                SqlCommand sqladaptörG = new SqlCommand("update C_Sql_Update set Ad = '" + txtAd.Text.ToString() + "' ,Soyad ='" + txtSoyad.Text.ToString() +"',Parola ='" + txtParola.Text.ToString() + "' where SıraNo ='" + cmBoxSıra.Text +"'", sqlBaglantisi);
                sqladaptörG.ExecuteNonQuery();
            }
            else
            {
              
            }
            sqlBaglantisi.Close();
            Yenile();
        }

        private void btnGörüntüle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update where SıraNo = '" + cmBoxSıra.Text.ToString() + "'", sqlBaglantisi);
            verioku.ExecuteNonQuery();
            SqlDataReader oku;
            oku = verioku.ExecuteReader();

            while (oku.Read())
            {

                txtAd.Text = oku["Ad"].ToString();
                txtSoyad.Text = oku["Soyad"].ToString();
                txtParola.Text = oku["Parola"].ToString();

            }
            oku.Close();
            sqlBaglantisi.Close();
        }

        private void cmBoxSıra_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmBoxSıra.Items.Clear();
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlCommand verioku = new SqlCommand("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            SqlDataReader getir;
            getir = verioku.ExecuteReader();

            while (getir.Read())
            {
                cmBoxSıra.Items.Add(getir["SıraNo"].ToString());
            }
            getir.Close();
            sqlBaglantisi.Close();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            sqlBaglantisi.Open();
            SqlDataAdapter tdGrvAdpter = new SqlDataAdapter("select * from C_Sql_Update", sqlBaglantisi);
            DataSet dtGrv = new DataSet();
            tdGrvAdpter.Fill(dtGrv);
            dtGridView.DataSource = dtGrv.Tables[0];
            sqlBaglantisi.Close();
        }

        private void dtGridView_CellMouseDoubleClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
        {
            txtAd.Text = dtGridView.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
            txtSoyad.Text = dtGridView.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
            txtParola.Text = dtGridView.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
            cmBoxSıra.Text = dtGridView.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
        }

        private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            cmBoxSıra.Text = "";
            txtAd.Text = "";
            txtSoyad.Text = "";
            txtParola.Text = "";
        }
    }
}

Yorum Yayınla

Yazı Hakkındaki Düşünceleriniz...

Daha yeni Daha eski